بازگشت
نظرسنجی

مدل بازاریابی

عرضه نمایندگی محور با استقرار فرآیندها

مراقبت از تجربه مشتریان

ارائه هدفمند به هریک از حوزه های فروش

تعهد به مشتری تا بازگشت دوباره

ارتباط مؤثر با مشتریان

توجه به بخش بندی بازار

پیشگیری از هرج و مرج در ارائه

تلاش در راستای کاهش واسطه های مازاد

تاکید بر آموزش و سپس فروش

محصولات لاناریا

بالا